ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Životní prostředí a doprava

Životní prostředí

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především bezlesá rovinatá krajina s půdou vysoké bonity. Chybí rekreační plochy, doprovodná zeleň atp. Na území obce je vyhlášeno chráněné území - roste zde vzácný žlutý kosatec. 

Na území obce není žádná skládka. 

V budoucnosti, v horizontu cca 30 let, vznikne po vytěžení a uzavření pískovny v sousedních Zálezlicích ohromné jezero o rozloze přibližně 120 ha a s tím návazně i atraktivní rekreační oblast. 

Geomorfologie

Řešené území je součástí rozsáhlé soustavy České křídové tabule, celku Mělnická kotlina. Území je tvořeno rovinou labské a vltavské údolní nivy a plošinami nízkých říčních teras. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí mezi 159 -178 m. n. m. Průměrná výška obce Chlumín je 165 m. n. m. Geologický podklad vytvářejí v severní části širšího území fluviální písky a ž písčité hlíny, jižně od obcí naváté písky, na části území též fluviální štěrkovité písky středního pleistocénu. Většinu katastrálního území Chlumín, zvláště v jeho jižní části, pokrývají bělohorská souvrství, tj. vápenité jílovce, slínovce a prachovce.

Klimatické charakteristiky

Území leží v klimatické oblasti teplé, mírně suché, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8-9 °C, průměrná teplota ve vegetačním období 14-15 °C. Průměrné roční srážky 550-600 mm.

Hydrologie

Řešené katastrální území Chlumín se nalézá v soutokovém prostoru Vltavy a Labe a náleží do povodí I. řádu Labe a do povodí II. řádu Vltava. Charakteristická je rovinatá morfologie terénu a jeho relativně dobrá propustnost při průměrných hydrologických podmínkách během roku. Řešeným územím protéká potok Černávka, který je levostranným přítokem Labe. 

Pedologie

Na řešeném území typologicky převládají půdy černozemě, typické karbonátové a lužní na slinitých jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občas převlhčené. Vyskytují se též půdy nivní, na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, převlhčené a půdy glejové, zrašelinělé, středně těžké, výrazně zamokřené.

Krajinná zeleň

Lesy: Obec Chlumín leží ve velmi málo lesnaté krajině, jeho území je téměř bezlesé. Jediný souvislejší, avšak úzký pás lesa spolu s dalšími čtyřmi izolovanými a plošně nevýznamnými pozemky, určenými k plnění funkce lesa, přiléhají k severozápadnímu okraji zastavěného území obce (lokality Na vápenici a V oborách). 
Meze, oddělující zcelené hony zemědělské půdy se téměř nedochovaly. 

Louky a pastviny: Vzhledem k relativně vysoké bonitě půd není v území větší rozsah trvalých travních porostů. Část luk je využívána doposud jako orná půda. Ekologicky příznivé jsou polokulturní, často podmáčené louky, hlavně v severní a severozápadní části katastrálního území kolem Chlumínského potoka a jeho pramenišť, v kontaktu na severní hranici současně zastavěného území obce. 

Doprava

Obec Chlumín je dopravně propojena se sítí ostatních sídel okresu Mělník silniční sítí, obec není přímo napojena na železnici, přestože železniční trať řešeným územím okrajově prochází. Železniční zastávka Chlumín na této trati však neleží na katastru obce. Chlumín není napojen ani na systém vodní nebo letecké dopravy. 
V hierarchicky uspořádané silniční síti hraje z hlediska širších územních vztahů dominantní úlohu především úsek silnice II. třídy č. 101 Brandýs nad Labem - Neratovice - Obříství (silnice I/9) - Chlumín - Kralupy nad Vltavou a úsek silnice II. třídy č. 522 Chlumín - Odolená Voda (dálnice D8). 

Z katastrálního území Chlumín je po silnicích II/101 a I/9 dopravně velmi dobře dostupné hlavní město Praha (cca 29 km od centra, tj. asi 30 minut osobním automobilem) jako dominantní spádové centrum. Po silnici II/101 je východním směrem přes sousední obec Obříství dostupná silniční komunikace I. třídy č. 9 (Praha - Česká Lípa) a po ní okresní město Mělník (cca 8 km), jež je druhým nejvýznamnějším spádovým centrem. 

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

  • 1529
    1. zmínka
  • kostel sv. Maří Magdalény
  • Morový sloup
  • SDH Chlumín
  • TJ Sokol Chlumín
  • Honební společenstvo Chlumín