ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Povinné informace o odpadovém hospodářství obce

V souladu s ust. § 60 odst. 4) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informuje obec Chlumín způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a současně zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství obce.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určené. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky (od 1.1.2025 rovněž textil.)

Obecní systém odpadového hospodářství obce Chlumín je nastaven Obecně závaznou vyhláškou obce Chlumín č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Chlumín

Obec zavedla a vybírá místní poplatek za komunální odpad, a to na základě Obecně závazná vyhláška obce Chlumín o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Způsob a rozsah odděleného soustřeďování komunálního odpadu

Počty sběrných nádob

 • papír – 3 ks
 • plasty – 7 ks
 • sklo – 1 ks
 • nápojové kartony - 1 ks
 • kovové obaly – 1 ks
 • jedlé oleje a tuky – 1 ks
 • kontejner pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu - 1 ks (umístěný v ulici "U staré hasičské zbrojnice")
 • kontejner na odkládání velkoobjemového odpadu - 1 ks (umístěný ve dvoře Obecního úřadu Chlumín)

Co lze a nelze odkládat do sběrných nádob pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu

 • papír – sběrné nádoby modré barvy:

ANO – patří sem: reklamní letáky, časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, sáčky a složené nebo roztrhané papírové krabice nebo kartony

NE – nepatří sem: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, ani vázané obaly knih či použité dětské pleny

 • plasty – sběrné nádoby žluté barvy:

ANO – patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů (pěnový polystyren nutno vhazovat v menších kusech)

NE – nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, chemikálií, barev a jiných nebezpečných látek, guma, pěna, podlahové krytiny či novodurové trubky ani plasty obsahující kov

 • sklo – sběrné nádoby zelené nebo bílé barvy:

ANO – patří sem: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, sklo z oken a ze dveří

NE – nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla

Pokud jsou v obci zelená a bílá sběrná nádoba, patří do bílé nádoby čiré sklo a do zelené nádoby sklo barevné.

 • kovy:

ANO – patří sem:  drobný kovový odpad - plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky, trubky, roury, plechy, hrnce

NE – nepatří sem: tuby od past a krémů, znečištěné obaly nebo sáčky od kávy, plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy (např. olovo či rtuť)

 • jedlé oleje a tuky:

ANO – patří sem:  přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

NE – nepatří sem: motorový olej, živočišné tuky (sádlo, lůj)

 • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu:

ANO – patří sem:  ovoce, zelenina a jejich slupky, čajové sáčky, listí, tráva a zahradní odpad

NE – nepatří sem: popel, maso, stavební odpad

 • směsný odpad:

Směsným odpadem je komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené výše.

Směsný odpad se odkládá do typizovaných sběrných nádob o objemu 120 či 240 l, označených logem pověřené osoby (společnosti zabezpečující svoz odpadu) a typizovaných plastových pytlů o objemu 50 l označených logem pověřené osoby.

Na území obce jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro odkládání drobného směsného odpadu.

 • frekvence a harmonogram svozu komunálního odpadu – svozový kalendář pro rok 2023:

Svozové dny směsného komunálního odpadu

 • Svoz 1x týdně - (MODRÁ známka) - každou středu
 • Svoz 1x za 14 dní (ZELENÁ známka) - středa v sudém týdnu
 • Svoz 1x za měsíc (FIALOVÁ známka) - první středa v měsíci

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

 • Dle aktuální potřeby po naplnění kontejneru

Svoz velkoobjemového odpadu

 • Dle aktuální potřeby po naplnění kontejneru

Svoz nebezpečného odpadu

 • Dle aktuální potřeby po naplnění sběrné nádoby

Svoz elektro odpadu

 • Dle aktuální potřeby po naplnění sběrného místa

Svoz kovového šrotu

 • Dle aktuální potřeby po naplnění sběrného místa
 • stavební odpad:

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Odstraňování stavebního odpadu si každý zajišťuje sám na své náklady.

 

Využití a odstranění komunálního odpadu

Komunální odpad je obcí předáván k dalšímu využití a k odstranění:

 • papír, plasty, sklo jsou předávány svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
 • kovy jsou předávány FCC Česká republika, s.r.o.
 • jedlé oleje a tuky jsou předávány FCC Česká republika, s.r.o.
 • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je předáván Elephant INVEST s.r.o.
 • objemný odpad je předáván svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
 • nebezpečný odpad je předáván svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
 • směsný odpad je předáván svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
 • železný šrot je přádáván společnosti: Kovošrot Úžice s.r.o.

 

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, je každý povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že ho vzniká méně. Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezuji nebezpečnost vznikajícího odpadu či jeho dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

K nejúčinnějším způsobům redukce množství odpadů v domácnostech patří:

 • používat nabíjecí baterie místo jednorázových
 • vyhnout se jednorázovým nákupním taškám
 • omezení zbytečných obalů a výrobků na jedno použití
 • odmítnutí nevyžádané reklamy do poštovních schránek
 • zamezit plýtvání potravinami
 • jednorázově potřebné věci lze často zapůjčit
 • nepotřebné oblečení lze darovat na charitativní účely
 • starý nábytek lze nabídnout zdarma na internetu
 • zavést domácí kompostování
 • používat látkové pleny namísto jednorázových.

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro domácnosti manuál na téma předcházení vzniku odpadu.

 

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce

Množství komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce Chlumín v roce 2023:

Druh odpadu

Množství odpadu v tunách

papír

8,2

plasty

6,9

sklo

3,1

kovy

3,0

jedlé oleje a tuky

0,05

biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

61,8

objemný odpad

8,86

nebezpečný odpad

0,0

směsný odpad

88,62

źelezný šrot

0,0

 

Náklady na provoz obecního systému odpadového hospodářství obce

Přehled nákladů odpadového hospodářství obce Chlumín v roce 2022:

Druh odpadu

Náklady v Kč

papír

98 670 Kč

plasty

107 939 Kč

sklo

6 728 Kč

nápojové kartony

3 726 Kč

kovy

4 070 Kč

biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

74 300 Kč

objemný odpad

19 113 Kč

nebezpečný odpad

1 375 Kč

jedlé oleje a tuky

                   4 071 Kč

směsný odpad 289 472 Kč

úklid litteringu (čištění místních komunikací)

15 237 Kč

CELKEM

624 701 Kč

 

Výnosy související s provozem obecního systému odpadového hospodářství obce

Přehled výnosů odpadového hospodářství obce Chlumín v roce 2023:

odměna za třídění EKO-KOM, a.s.

90 599 Kč

vybraný poplatek za komunální odpad

406 231 Kč

CELKEM

496 830 Kč

 

Rozdíl mezi náklady a výnosy odpadového hospodářství obce Chlumín

v roce 2023 = - 127 871 Kč.

 

Zpracováno podle stavu ke dni 1.1.2024

 

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

 • 1529
  1. zmínka
 • kostel sv. Maří Magdalény
 • Morový sloup
 • SDH Chlumín
 • TJ Sokol Chlumín
 • Honební společenstvo Chlumín